Яна Сметанина. Камни. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Камни. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Тексты. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Тексты. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Тексты. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Тексты. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Слова. Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Лист 4 Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Лист 3 Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Лист 2 Серия «Тексты»
Яна Сметанина. Лист 1 Серия «Тексты»